Ritz

e. Baryschnikov 867
u. Bordighera 19249 (36) e. Maraton 600

Gick Breeder’s Trophy som fem-åring.